Podpora profesijných a digitálnych zručností zamestnancov spoločnosti Uniteq Lab s.r.o.

312080010A007 - Nadobúdanie/zvyšovanie zručností uchádzačov o zamestnanie, neaktívnych osôb a osôb na trhupráce, najmä súvisiacich s rozvojom digitálnej, zelenej a sociálnej ekonomiky. Trvanie projektu: 1/2023 – 6/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk https://www.employment.gov.sk/sk/